Akreditovaný kurz sociální pracovník s přímou obslužností

- Zvládání pomoci při poskytování přímé obslužné péče o klienty, podpoře soběstačnosti, nácviku jednoduchých denních činností a poskytování pomoci při osobní hygieně a oblékání, manipulaci s protetickými pomůckami, pomoci při udržování čistoty a hygieny v domácnosti klientů a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění
- Zvládání poskytnutí stravy nebo pomoci při zajištění stravy
- Rozvíjení dovedností potřebných pro vytváření a udržování soběstačnosti klienta, rozvíjení jeho společenských a pracovních návyků adekvátních zdravotnímu a sociálnímu handicapu, podpoře individuálních zájmů a upevňování fyzické kondice a zdraví klienta, včetně písemných zápis o nich a schopností její interpretace
- Zvládání pohybové aktivizace klientů a rozvíjení manuální zručnosti a dovednosti, pomoci při zajištění chodu domácnosti
- Posilování životní aktivizace klientů a pomoci uspokojování jejich psychosociálních potřeb, podpoře vzdělávací činnosti
- Rozeznávání nejzákladnější zdravotně sociální patologie, zajištění jejího řešení
- Poskytování pomoci při vytváření základních sociálních a společenských kontaktů, pomoci při zabezpečování styku klienta s úřady a pomoci při základním sociálním poradenství v případě nepříznivé sociální situace, včetně odkazů na právní pomoc a svépomocné skupiny
- Organizace a zajištění sociální péče v terénu a v sociálních zařízeních, zabezpečování zájmové a kulturní činnosti v zřízeních sociální péče, včetně informovanosti o nich
- Uplatňování dovednosti pro efektivní komunikaci s klienty a jejich rodinami a místní komunitou